Kto jest Administratorką moich danych osobowych?

Administratorką danych osobowych jest Ane Piżl prowadząca działalności pod firmą AdrenaLTika Ane Piżl, ul. Dzielna 11/4 01-023 Warszawa (zwana dalej „AdrenaLTika”) .

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator_ka?

AdrenaLTika jako administrator_ka danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

  • Dane osobowe kandydatek_ów do pracy (dane, które osoby kandydujące podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
  • Dane osobowe kontrahentek_ów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
  • Osoby uczestniczące w szkoleniach i kursach organizowanych przez AdrenaLTika (Imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, data urodzenia, adres korespondencyjny)
  • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

* – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Poza danymi wymienionymi powyżej, AdrenaLTika przetwarza dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do tychże danych AdrenaLTika występuje jako podmiot przetwarzający i nie decyduje o celach ani środkach przetwarzania tychże danych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe osób kandydujących do pracy

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy i dostawczynie infrastruktury oraz usług IT (w tym podmioty wspierające organizację w zakresie obsługi informatycznej) przetwarzający dane na zlecenie AdrenaLTika. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentek i kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające AdrenaLTika w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym podmioty wspierające organizację w zakresie obsługi informatycznej) przetwarzający dane na zlecenie AdrenaLTika. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z AdrenaLTika oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby uczestniczące w szkoleniach i kursach organizowanych przez AdrenaLTika

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkoleń / kursów organizowanych przez AdrenaLTika. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być również podmioty certyfikujące wydające certyfikaty uczestnictwa w określonych szkoleniach / kursach. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym podmioty wspierające organizację w zakresie obsługi informatycznej) przetwarzający dane na zlecenie AdrenaLTika. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w szkoleniu / kursie.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym podmioty wspierające organizację w zakresie obsługi informatycznej) przetwarzający dane na zlecenie AdrenaLTika. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych AdrenaLTika nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez AdrenaLTika także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk. AdrenaLTika nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez AdrenaLTika moich danych osobowych?

Posiadasz stosownie do sytuacji prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

AdrenaLTika Ane Piżl, ul. Dzielna 11/4 01-023 Warszawa biuro@adrenaLTika.pl

Informacje dotyczące plików cookie

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzysta użytkownik podczas przeglądania stron internetowych.

Stosowanie Cookies Google i Remarketing?

Wewnątrz strony wykorzystywane są usługi firmy Google Inc. („Google”) – Google Tag Manager, Google Webmaster Tools, Google Analytics i Google AdWords. W tym celu wykorzystywane są cookies.

Strona adrenaltika.pl może reklamować się w Internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics i/lub Google AdWords. Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam [https://www.google.com/settings/ads].

Strona adrenaltika.pl oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin.

Korzystając z tej strony internetowej, deklaruje Pani/Pan zgodę na przetwarzanie gromadzonych danych w uprzednio opisany sposób i w uprzednio określonym celu. Strona korzysta również z programu Google Analytics, by móc wykorzystywać do celów statystycznych oraz remarketingu dane z AdWords lub wyszukiwarki Google. Ową funkcję można deaktywować poprzez menedżera preferencji reklam [http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl]

W jaki sposób można zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Państwa urządzenie.