Regulamin kursów otwartych i treningów outdoorowych

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez AdrenaLTika.

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa ogólne zasady korzystania z usług świadczonych na terenie całego kraju przez firmę AdrenaLTika, zwaną dalej Organizatorem.
 • Administratorem danych osobowych jest Ane Piżl, prowadząca działalności pod firmą AdrenaLTika Ane Piżl, ul. Starego Dębu 18a/2 31-355 Kraków. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa zostały określone w Polityce Prywatności.
  • § 2 Ogólne warunki korzystania z usług

   • Uczestnictwo w zajęciach może odbywać się na podstawie opłaty za uczestnictwo w kursie/szkoleniu.
   • Korzystanie z usług może odbywać się wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych usług.
   • Ogólne informacje dotyczące cen oraz okresów świadczenia poszczególnych usług, dostępne są na stronie internetowej Organizatora, a informacje szczegółowe przedstawiane są w bezpośredniej korespondencji mailowej.
   • Rezerwacja miejsca na zajęciach staje się wiążąca po dokonaniu wpłaty w wysokości określonej cenniku lub w odrębnej ofercie Organizatora i po potwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora drogą mailową. Wpłaty należy dokonać w ciągu 1 dnia od daty dokonania rezerwacji. Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie Organizatora rezerwacja może zostać anulowana, chyba że strony ustaliły inaczej.
   • Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora. W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: nazwisko uczestnika i nazwa szkolenia.
   • W razie rezygnacji z opłaconych usług Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
   • W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę, ani do zaproponowania innego terminu usługi, która nie została wykorzystana.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi. Zobowiązany jest wówczas do zaproponowania innego terminu usługi lub opcjonalnie równorzędnej usługi zamiennej. W przypadku braku możliwości określenia innego terminu lub nie wyrażenia przez Uczestnika chęci skorzystania z proponowanego terminu, Organizator jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej przez Uczestnika kwoty. W tej sytuacji Uczestnik zobowiązuje się zwrócić wszelkie materiały szkoleniowe, przekazane Uczestnikowi celem samodzielnej nauki przed szkoleniem.
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika i nagłych wypadków, powstałych nie z winy Organizatora.
    • § 3 Uprawnienia po kursach

     • Kursy podstawowe pierwszej pomocy pozwalają zdobyć umiejętności ratowania życia i kończą się wydaniem zaświadczeń potwierdzających przeszkolenie. Zaświadczenia są honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy w kontekście osób wyznaczonych w firmach do udzielania pomocy. Ukończenie kursu podstawowego nie daje dodatkowych uprawnień do wykonywania czynności ratowniczych.
     • Absolwent Kursu Instruktorskiego EFR po zdanym egzaminie i nadaniu przez biuro EFR w Bristolu numeru instruktorskiego jest uprawniony do prowadzenia Kursów EFR – Primary Care with AED, Secondary Care, Care for Children. Aby podtrzymać ważność zdobytych uprawnień należy na początku każdego roku wnieść do biura EFR w Bristolu opłatę członkowską – w bieżącym roku wynosi ona 50 GBP. Kursy EFR prowadzone w przyszłości przez absolwenta Kursu Instruktorskiego EFR muszą być prowadzone według obowiązujących przepisów i zasad omawianych na Kursie Instruktorskim EFR i zawartych w oficjalnych podręcznikach instruktorskich EFR.
      • § 4 Postanowienia Końcowe

       • Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
       • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
       • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.